4,337 ZRX เป็น SFP

อัตรา: 0.49427927899823
แปลงจาก 0x Protocol (ZRX) เป็น SafePal (SFP)
4337 ZRX = 2,143.6892330153 SFP

Get Free Account to Buy / Sell 0x Protocol(ZRX)


การแปลงเงินของเราใช้อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยเงินตราต่างประเทศ
อัปเดตอัตราสกุลเงินทุก ๆ ชั่วโมง