297 OSMO เป็น GAL

อัตรา: 0.21474020618557
แปลงจาก Osmosis (OSMO) เป็น Galxe (GAL)
297 OSMO = 63.777841237113 GAL

Get Free Account to Buy / Sell Osmosis(OSMO)


การแปลงเงินของเราใช้อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยเงินตราต่างประเทศ
อัปเดตอัตราสกุลเงินทุก ๆ ชั่วโมง