3,141 TIA เป็น AIOZ

อัตรา: 11.798923670238
แปลงจาก Celestia (TIA) เป็น AIOZ Network (AIOZ)
3141 TIA = 37,060.419248218 AIOZ

Get Free Account to Buy / Sell Celestia(TIA)


การแปลงเงินของเราใช้อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยเงินตราต่างประเทศ
อัปเดตอัตราสกุลเงินทุก ๆ ชั่วโมง