2,576 RUNE เป็น BORA

อัตรา: 6.3373840324056
แปลงจาก THORChain (RUNE) เป็น BORA (BORA)
2576 RUNE = 16,325.101267477 BORA

Get Free Account to Buy / Sell THORChain(RUNE)


การแปลงเงินของเราใช้อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยเงินตราต่างประเทศ
อัปเดตอัตราสกุลเงินทุก ๆ ชั่วโมง