50.029 ICX เป็น BDX

อัตรา: 7.1673980405151
แปลงจาก ICON (ICX) เป็น Beldex (BDX)
50.029 ICX = 358.57775656893 BDX
การแปลงเงินของเราใช้อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยเงินตราต่างประเทศ
อัปเดตอัตราสกุลเงินทุก ๆ ชั่วโมง