50.029 ICX เป็น BDX

เป็น
อัตรา: 1.805286350758
แปลงจาก ICON (ICX) เป็น Beldex (BDX)
50.029 ICX = 90.31667084207 BDX
การแปลงเงินของเราใช้อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยเงินตราต่างประเทศ
อัปเดตอัตราสกุลเงินทุก ๆ ชั่วโมง