1,668 CHZ เป็น BORA

อัตรา: 0.65873443047197
แปลงจาก Chiliz (CHZ) เป็น BORA (BORA)
1668 CHZ = 1,098.7690300272 BORA

Get Free Account to Buy / Sell Chiliz(CHZ)


การแปลงเงินของเราใช้อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยเงินตราต่างประเทศ
อัปเดตอัตราสกุลเงินทุก ๆ ชั่วโมง