4,675 CHF เป็น SNX

อัตรา: 0.22033339519685
แปลงจาก Swiss Franc (CHF) เป็น Synthetix (SNX)
4675 CHF = 1,030.0586225453 SNX
การแปลงเงินของเราใช้อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยเงินตราต่างประเทศ
อัปเดตอัตราสกุลเงินทุก ๆ ชั่วโมง